Stress og Mindfulnesslinjen

9788799662463Nyere forskning betoner stress og stressrelaterede sygdomme som en af hovedårsagerne til alvorlige sygdomme. Ud over at koste samfundet milliarder, koster det menneskelig livskvalitet i et omfang, vi ikke har set før. Der er stærkt brug for kompetente coaches, der både kan hjælpe med at forebygge stress og hjælpe, når stressen er blevet til en mere kronisk tilstand, som påvirker helbredet og udfordrer glæden ved livet.

Der er ligeledes brug for professionelle coaches og vejledere, der kan hjælpe virksomheder med at nedbringe stress i deres organisation samt støtte den enkelte medarbejder i at komme videre, hvis stress først har ramt. Du bliver uddannet stresscoach og professionel rådgiver i at håndtere stressproblematikker, som de viser sig både i det enkelte menneskes liv og på arbejdspladsen.

Stress har mange betydninger og dets flydende indholdsdefinitioner, kan sommetider gøre det svært at vide, hvad vi har at gøre med.  På denne linje vil du lære om stressens karakter, dens psykologi og fysiologi. Du bliver i stand til at skelne mellem stress som en del af livets udviklingsproces, og stress som bider sig fast, bliver kronisk og en måde at leve livet på med såvel kortsigtede som langsigtede negative konsekvenser.

Stress rammer ikke kun særligt disponerede. Det slår ned i alle typer af organisationer og blandt alle typer mennesker og medarbejdere. Vi har som mennesker et stort ansvar for at tage vare på os selv og erkende, når vi skal lægge kursen om i vores liv. Vi lever og arbejder dog ikke isoleret fra andre mennesker, så det er en illusion at tro, at vi tænker, føler og handler uafhængigt af andre. Stress er også et relationelt fænomen, da vi er sociale mennesker, der er afhængige af dem, vi omgiver os med. Dette er vigtigt i forhold til at skabe fællesskaber og arbejdspladser, der er præget af engagement, trivsel og arbejdsglæde. Vi har et ansvar over for os selv og hinanden samt den fremtid, vi ønsker at være en del af. Vi arbejder således med stress i et integralt perspektiv og sætter det ind i en større sammenhæng og begrebsramme.

Klangbunden gennem modulerne er forståelse, nærvær og selvindsigt. Din værktøjskasse som coach vil blive udbygget med værktøjer og metoder til både at forebygge samt understøtte helbredelse og veje ud af stress. Ligeledes vil du gøre dig en lang række personlige erfaringer med, hvordan du selv takler stress og stresslignende symptomer. Du præsenteres for dybe og kraftfulde metoder hentet fra både moderne vestlig psykologi og fra østens enorme erfaring med meditation og mindfulness.

 

Modul 1: Stress og krop

På det første modul sætter vi fokus på stress, og hvad der sker i kroppen. Stress er en tilstand man er i, når ens krop og psyke belastes eller udfordres mere end normalt. Stressreaktionen er kroppens måde at komme i beredskab på og gøre sig klar til handling. Vi arbejder med stressens forskellige fremtrædelsesformer, dynamikker og processer i biokemisk, neurologisk, energetisk og fysiologisk perspektiv. Vi kommer omkring både traditionelle metoder og den allernyeste forskning i vore bestræbelser på at genskabe harmoni i kroppen.

Stress betyder på latin at stramme eller at snøre til. Du vil på dette modul træne samtale og øvelser, der hjælper din klient til at give slip på overspændinger i krop og sind. Du får inspiration og redskaber til at hjælpe din klient til at sørge for sine behov, mærke sine grænser og komme i kontakt med en dybere væren – at komme hjem og lande i kroppen.

Stress giver os en enestående chance for at overveje, hvad det er for et liv, vi lever. Stress er faktisk en af de vigtigste faktorer, der fortæller os at nok er nok.

Selvom vi er ansvarlige for vores eget liv, hviler ansvaret for stress ikke kun på den stressede. Vi vil på dette modul give dig et par redskaber til blandt andet at kunne vejlede ledere og organisationer til at arbejde med at begrænse stress på jobbet. Stress er et lidt misbrugt begreb, som dækker over alle typer problemer, vi kommer ud for i livet. Stress er ikke depression, frustration eller almindelig utilfredshed. Stress er et målbart, konkret problem og ikke en udefinerbar emotionel tilstand. Men depression, frustration og utilfredshed kan føre til stress – og omvendt.

 

Modul 2: Stress og sind

Der er efterhånden en lang række undersøgelser, der dokumenterer, hvorledes de psykiske processer påvirker en lang række fysiologiske og biokemiske processer i kroppen. Vores tanker og følelser kan skabe stress. Men faktisk går indflydelsen også den modsatte vej. Kropslige processer kan have indflydelse på vores psykiske processer. Det ser ud til at aktiverede immunceller for eksempel i forbindelse med en infektion, udskiller en række hormonlignende stoffer, der påvirker hjernen og vores stemningsleje. Det hele hænger sammen og påvirker gensidigt hinanden, og gør stress til en kompleks størrelse.

Dette modul bygger videre på vores erfaringer og viden fra det første modul, hvor vi havde fokus på kroppen i et større perspektiv. Vi vil på modulet træne metoder og teknikker til at stilne sindet, og vi tager begrænsende tankemønstre og overbevisninger i kærlig dialog. Vi skal ikke af med sindet, men opdage, hvordan vi i højere grad kan bruge det som en værdifuld hjælper og frisætte os fra dets ureflekterede tankestrømme og fastlåste mønstre.

Vi introducerer ”stress kanalen” som metafor for ego’ets primære kommunikationsmedie og træner opmærksomhed, bevågenhed, omsorg og nærvær som væsentlige antidoter til stressfulde tanker.

Det kræver forberedelse at komme af med stress. Du lærer at hjælpe dine klienter til at indstille sig på eventuelt at skulle ændre livsstil, tillægge sig andre vaner, tanker og holdninger. Og at det kan tage tid. Hvor finder man disciplinen, motivationen og styrken?

Vi kommer ligeledes til at arbejde med forskellen mellem et forsvar mod stress i stedet for et ansvar for en øget livskvalitet. Dette perspektivskifte kræver indsats, fokus og commitment. Vi arbejder med at skabe positive visioner, der mobiliserer positive følelser. Vi sætter fokus på vores eget ansvar for os selv og hinanden, hvad det er, vi ønsker at prioritere, hvordan vi ønsker at omgås hinanden, og hvordan vi ønsker at indrette vores arbejdsliv og bringer således det levede liv i dagens organisationer ind i dialogerne.

 

Modul 3: Stress og bevidsthed

Ved at arbejde med krop og sind kan et menneske komme rigtig langt i forhold til at forebygge og helbrede stress. På dette modul går vi et skridt dybere. Både forskning og erfaring viser, at varige, positive forandringer sker, når vi etablerer en kontakt til vores dybeste væren, vores essens. Vi fortsætter rejsen med, hvordan vi kan hjælpe mennesker med at lade bevågenhed, omsorg og nærvær fylde hvert eneste øjeblik, så stress ikke slår rod.
Stresssignaler kan betragtes som et eksistentielt overlevelsesinstinkt, der sørger for at værne om de menneskelige livskvaliteter. Signalerne bliver da længselsråb og vejviser for en øget livskvalitet. Det er vigtigt at kunne hjælpe klienter med at afkode og efterleve det budskab, som ligger gemt i stresssignalerne. Ofte er det menneskelige tilstande og oplevelser, der ikke kan måles og vejes, men en længsel efter sig selv på et dybere plan. Mister man kontakten til sig selv mærkes det ofte som tomhed, ensomhed, indre uro og rastløshed. Når længslen får et navn bliver det muligt at få konkretiseret og navngivet det positive livsmål, der ligger gemt i længslen.

Personligt vil du få chancen for at opdage, hvad en dybere kontakt til din inderste væren kan betyde for din evne til at rumme pres, omskiftninger, uforudsete hændelser mv. Du vil allerede fra første modul blive inviteret til at etablere din egen, personlige mindfulness praksis og har forhåbentlig nu en direkte erfaring med de positive effekter, en sådan praksis kan give dig.

På modulet vil vi også fokusere på, hvordan du som coach kan hjælpe ledere og organisationer til at formulere og implementere stresspolitikker. Politikker der også tager værdier og elementer af den menneskelige livskvalitet med i betragtning.
Tilmeld dig linjerne: Klik her