Team og Ledelseslinjen

9788793172012”Din hurtigste vej til succes – er at hjælpe andre til deres”

På denne linje lærer du de redskaber og metoder, der gør dig i stand til at skabe robuste teams og samspillede ledere.  Du vil lære at frigøre og mobilisere et teams potentialer, og du vil lære at coache ledere på et individuelt plan. Hvis du er en af dem, der føler sig kaldet til at skabe markant mere bæredygtige, målbevidste og produktive arbejdspladser, teams og organisationer, er denne linje noget for dig.

”Når jeg taler med en traditionel leder, står jeg tilbage med følelsen af, at han er betydningsfuld. Når jeg taler med en coachende leder, står jeg tilbage med følelsen af, at JEG er betydningsfuld”

Ledelse med en coachende tilgang er absolut nødvendigt i fremtidens organisationer. Du vil på denne linje få indsigt i de mekanismer, der på forskellige niveauer skaber udfordringer i organisationer og dermed også udfordringer for ledere. Du vil få en række effektive værktøjer og en uddybet forståelse for disse mekanismer, der gør det muligt at imødekomme og udfordre dem. Resultatet er en øget organisatorisk fleksibilitet, en mere direkte og tydelig kommunikation, større jobtilfredshed samt bedre resultater.

Du vil ligeledes få mulighed for at forstå, hvad der foregår mennesker, organisationer og kulturer imellem ved blandt andet at arbejde med Spiral Dynamics som perspektiv, metode og værkstøj. Spiral Dynamics er en forståelsesramme, som gør os i stand til at forstå, hvordan mennesker tænker, hvorfor mennesker træffe beslutninger på forskellige måder, hvad der motiverer mennesker, hvorfor og hvordan værdier opstår og spredes, og sidst men ikke mindst få en forståelse for forandringens natur.

Du vil gennem modulerne udvikle din personlige integritet og dit personlige mod, som er nødvendige parametre for at kunne coache teams og ledere. Du vil lære at mestre kompleksitet, håndtere paradokser og tvetydighed samt støtte teams i at udvikle en kultur af innovation, produktivitet og vækst.

Du vil få masser af personlig feedback og inspiration til at styrke din praksis som coach. Din coaching vil få en organisatorisk faglighed, der understøttes af solid teori og procesorienterede metoder til at skabe udvikling i teams, arbejds- og læreprocesser.

Vi vil gennem de tre moduler arbejde med dit personlige livsformål – en inspirerende vision for dig selv og dit virke.

 

Modul 1: Fremtidens organisation

”Jo mere kompleks vores verdensanskuelse og erkendelse er, desto mere effektivt kan vi håndtere de problemer, vi står over for.”
Laloux

På dette modul vil du få en grundlæggende introduktion til fremtidens organisation  i et integralt og holistisk perspektiv. Det integrale perspektiv hjælper dig til at betragte både dig selv og verden omkring dig på en mere overordnet, sammenfattende og effektiv måde. Dette medvirker til, at du i dit arbejde som coach får fat i det hele, udnytter hele spektret af ressourcer i enhver situation og dermed øger sandsynligheden for succes.

Du vil få indblik i hvilke organisatoriske tiltag, der kan imødekommes og iværksættes for at opnå større selvstyring, helhed og dermed støtte organisationens formål og retning, strategi og opgave. Samtidig vil der også være helt konkrete teorier og metoder til at støtte op om dette arbejde. For eksempel arbejder vi med løsningsbaserede metoder til interaktion, hvor et teams medlemmer lærer et sammenhængende sæt færdigheder og teknikker til at tage sunde og effektive gruppebeslutninger.

Du vil få en masse praktiske færdigheder til som coach at støtte teams i at opbygge modstandskraft og en stærk fællesskabsfølelse. Du vil ligeledes få en indføring i hvorledes teams og gruppers processer bevæger sig, og hvad man som coach kan gøre for at teamsamarbejdet medvirker til at styrke innovation, beslutninger, engagement, implementering, læring og videndeling.

Vi udforsker og undersøger ligeledes de bagvedliggende paradigmer, der har været herskende gennem tiderne og sat dagsorden for, hvordan vi driver virksomheder.

 

Modul 2: Team og ledelse i forandring

”Den største fare i omskiftelige tider er ikke omskifteligheden – det er, at man handler ud fra fortidens logik.”
Peter Drucker

At kunne skabe forandringer er for ledere og medarbejdere en nødvendig kompetence i nutidens og fremtidens organisationer. Det er de mangeartede samspil i organisationen, der medvirker til at handlinger fører til resultater.

På dette modul vil vi gå mere i dybden med begreber og temaer som selvstyring i teams, lederskabets dynamik, forandrings- og overgangsprocesser, konfliktløsningsprocesser, mødemetoder, relationer, kommunikation og helhedstænkning. Du lærer, hvordan du som coach kan facilitere at teamets dybe formål bliver klart og tydeligt og grundværdierne eksplicitte.

Vi vil arbejde i dybden med ”Spiral Dynamics” og ”ledelse i forandring ” – herunder hvilke bagvedliggende værdier og niveauer, der er med til – bevidst eller ubevidst – at styre en organisations fokus, fremdrift og energi. På den måde vil vi også arbejde med det, som Frederic Laloux kalder: Evolutionary purpose. Spørgsmål som ”hvad er egentlig det dybe formål med dette team/denne organisation?”

Vi vil arbejde med metoder og værktøjer, som giver dig de nødvendige færdigheder til at kunne hjælpe et team til at agere klogt og empatisk i konflikter og i tider med mange forandringer. Du vil lære at forvandle og navigere i konflikter, så de bliver en kilde til selvindsigt og fornyet handlekraft.

 

Modul 3: Den integrale organisation

”Virksomheder fungerer enten ud fra egoets frygt eller sjælens kærlighed.”
Richard Barrett

På dette modul går vi i dybden med det Frederic Laloux kalder ”Wholeness”. Hvordan kan en leder eller coach i en organisation arbejde med et helhedsperspektiv, og koble strategisk forretningsmål med team og personlige mål. At koble organisations kald med teamets og individets kald. Når individets og organisationens formål er i samklang med og forstærker hinanden, kan der ske utrolige ting. Vi arbejder med organisationens evolutionære formål, det vil sige, det dybeste kreative potentiale til at bringe noget nyt til live, til at biddrage med noget energisk, noget værdifuldt til verden. Det er den kreative impuls eller det potential, vi som coaches tuner ind på i organisationen, i teamet og i den enkelte.

Vi arbejder på modulet også med at undersøge organisationers og teams liv ud fra et kommunikationsperspektiv og sætter fokus på sproget, som et vigtigt redskab til at skabe forandring og energi.  Vi arbejder med forgreningspunkter i samtaler og situationer. Enhver samtale har et ”efter liv” i de involveredes hukommelse og indgår i erfaringen hos dem, for hvem det får følger. Vi støtter teamet i at blive opmærksomme på de historier, de fortæller sig selv og hinanden, historier som kan være mere eller mindre gavnlige for det, de gerne vil lykkes med. Med den øget bevidsthed om, at historier forbinder kroppen med psyken, følelserne og fornuften, det talende sprog med hjertets passion, dannes der nye rammer for såvel tænkning som forholdemåde og adfærd.

Med en opmærksomhed på kommunikationsperspektivet får du værktøjer til at styrke et teams evne til at lokalisere forgreningspunkter, hvor de, hvis de handler klogt, kan ændre samtalers og begivenheders forløb og dermed skabe et andet ”efterliv” for teamets fremtidige virke og samarbejde. Du får redskaber til at opløse problemhistorier og give næring til nye historier og alternative vej mod de mål og resultater, man i teamet gerne vil realisere.
Tilmeld dig linjerne: Klik her