Helhedsorienteret coaching og personlig udvikling

ID Coaching har en helhedsorienteret måde at forholde sig til coaching og personlig udvikling på.

Indenfor ID Coaching forholder vi os til, at vi som mennesker er komplekse, og at vores eksistens består har mange aspekter og dimensioner.

Hvis vi vil praktisere coaching og hjælpe mennesker med personlig udvikling på mere end et overfladisk plan, er vi nødt til at forstå de indre og ydre sammenhænge, som skaber både problemerne og løsningerne i et menneskes liv.

 

ID Coaching beskæftiger sig med 7 aspekter eller dimensioner af os og vores personlige udvikling:

 

1. Personlig udvikling og vores adfærd

Indenfor ID Coaching og personlig udvikling forholder vi os selvfølgelig indledningsvist til et menneskes adfærd, dvs. personens handlinger, reaktioner, kropssprog, tonefald, måde at kommunikere på osv.

 

2. Personlig udvikling og vores sindsprocesser

Vores adfærd udspringer imidlertid af vores sindsprocesser, dvs. hvordan vi sanser og tolker virkeligheden, hvad vi tror på, har brug for mv.

Så hvis vi vil forstå en klients handlinger og hjælpe vedkommende med at ændre sin adfærd, er det en forudsætning, at vi forstår vedkommendes måde at tænke og føle på.

 

3. Personlig udvikling og vores roller og relationer

Som du sikkert har bemærket, kan vores måde at opfatte virkeligheden på variere efter, hvilken rolle vi identificerer os med i forskellige sammenhænge.
Er vi havnet i en offerrolle, oplever vi vores muligheder og livet ganske anderledes, end hvis vi føler os som en succes.

Selvfølelsen vil også variere, alt efter hvem vi er sammen med både privat og professionelt. Sammen med nogle mennesker tager vi den sikre rolle på os og bruger vores positive autoritet, mens vi måske bliver usikre og autoritetstro sammen med andre.

Hvis vi vil forstå menneskers sindsprocesser og hjælpe dem med at ændre deres tankebaner, vil det derfor ofte være en overordentlig god ide at vide, hvilken side af personen, at de aktuelle følelser og tankebaner udspringer af.

 

4. Personlig udvikling og vores erfaringer

Den måde vi opfatter os selv på, og dermed også vores rolle i forskellige relationer er et produkt af vores livserfaringer. Vi har alle en række positive og negative erfaringer, som på godt og mindre godt har præget vores selvfølelse og gjort os til dem, vi tror vi er.

Og selv om vi i modsætning til psykoterapi ikke aktivt arbejder med menneskers barndom og opvækst i coaching, vil det generelt kunne give os meget forståelse for en klients roller og relationsmønstre, at forstå hvad det er for en livserfaring, klienten har med sig.

 

5. Personlig udvikling og vores eksistentielle grundvilkår

Som mennesker har vi nogle eksistentielle grundvilkår til fælles. Vi skal alle dø, og stort set alle er bange for døden. Vi bliver alle i et eller andet omfang konfronteret med ensomheden, livets tilsyneladende meningsløshed og med at skulle tage ansvaret for vores eget liv.

Det er eksempelvis absurd at tale om life-coaching, hvis ikke vi forholder os til nogle af livets dybeste temaer. Hvis vi vil forstå vores adfærd, sindsprocesser, roller og relationer og den måde vi bruger vores livserfaringer på, vil det derfor være afgørende, at vi forstår de psykologiske mekanismer, som konfrontationen med vores eksistentielle grundvilkår sætter i gang i psyken.

På vores coachuddannelse, træner vi derfor de kommende coaches i at kunne hjælpe deres klienter med at takle eksistenstemaer på en konstruktiv måde.

 

6. Personlig udvikling, vores potentiale og personlige kald

Ligesom andre retninger indenfor coaching tænker vi i ID Coaching på mennesker som et kæmpe reservoir af potentialer og muligheder. Når vi møder problemer og udfordringer i livet, er det vækstmuligheder, som vi kan lære noget af og udvikle os igennem.

Samtidigt er det en del af min menneskeforståelse, at vi hver især har et eller flere personlige kald i livet. Der vil være bestemte ting vi kan gøre i det store eller små, som vil give os oplevelsen af et personligt livsformål, og af at vi får udfoldet, hvem vi egentlig er.

Det er vores erfaring, at menneskers oplevelse af livskvalitet forøges betragteligt, når de finder deres personlige kald og får foldet det ud, som de forstår som en væsentlig del af deres identitet. Så denne vinkel på coaching betyder selvsagt rigtig meget i ID coaching generelt og på vores kurser i personlig udvikling og uddannelser indenfor coaching i særdeleshed.

 

7. Personlig udvikling og spiritualitet

Det syvende aspekt af ID Coaching handler om vores spirituelle liv.

Det er vores erfaring, at uanset om mennesker er ateister eller troende, så har de en spirituel dimension af deres psyke, som påvirker deres liv.

Vi betragter ikke den menneskelige bevidsthed som et produkt af biokemi. Vi har som mennesker en bevidsthedskerne eller sjæl, som er vores inderste essentielle værenskerne, og som bevidsthedsmæssigt er forbundet med andre mennesker på en måde, som rækker ud over almindelig kommunikation og adfærdsmæssig kontakt.

Vi betragter mange af de ting, vi foretager os i det almindelige liv, som et forsøg på at genskabe kontakten til både den dybe indre oplevelse af identitet og til den ultimative oplevelse af at høre til i verden, som kontakten med vores spiritualitet på det dybeste plan vil kunne give os.

Vi vil påstå, at vi alle har en dyb længsel efter at “finde hjem”, til hvad jeg betragter som vores naturlige tilstand, nemlig at hvile i og leve ud fra vores essentielle selv. Det er langt fra alle mennesker, som er bevidste om denne længsel. De fleste af os opdager ikke en gang, at vi er dybt identificeret med diverse tvivlsomme selvbilleder, og at vi har mistet kontakten med det lag af os selv, som også på længere sigt vil kunne gøre os lykkelige. Kilden til al den oplevelse af kærlighed, glæde, mening og indre fred, som vi overhovedet kunne drømme om, ligger gemt indeni os.

Fra det essentielle selv oplever vi os som forbundet med noget større, der rækker ud over vores personlige begrænsninger og individualitet. Uanset om vi kalder det for “noget større”, universet, Gud eller noget andet, så vil vi komme mere og mere i kontakt med noget, som rækker ud over os som individer, når vi får mere kontakt indadtil, og det vil give os en markant anderledes oplevelse af mening, harmoni og samhørighed i forhold til livet og andre mennesker generelt.